می نويسيم تا به ياد بياوريم

می نويسيم تا فراموش کنيم

آنگاه به ياد می آوريم که فراموشی سخت ترين کارهاست .


/ 0 نظر / 16 بازدید