شعرم سرود پاک مرغان چمن نیست

 

نمی شود از آتشی یاد نکرد

نمی توان شعر را دوست داشت و به یاد آتشی نبود

چه زود گذشت این یکسال و چه سبک و خالی بود جایی که آتشی آنجا نبود

نمی شود زمزمه گرشعرهایش نبود

نمی شود نگفت :

سپیده 

که سر بزند نخستین روز

 روزهای بی تو آغاز می شود

عکس های تشییع او در سال پیش

http://www.kanoonweb.com/Reports/Literature/ViewLiterature.asp?tmpID=171&tmpITID=8

/ 0 نظر / 4 بازدید