اينکه  سکوت  گاه آغازگاه پروازهای بالا مرتبه ی ما می شود ؛بی هيچ گفتی پذيرنده ا

است و به احترامش بايد سکوت کرد .

خوشا آن سکوتهايی که با سکوتهايی تازه تر شکسته می شوند بی اينکه خواب

خورشيد نقاشی های کودکان را بر هم زنند.  اما.......

 

فرق است ميان سکوت خواب های مدام با بيداری های ساکت آرام.

بيدار شو ؛هستند چيزهايی که پشت پنجره بشود فرياد شان کرد حتا بی اينکه بخواهند.

/ 1 نظر / 15 بازدید
tarek

خواب؟ به درون دالان تاريکی خزيدند از ترديد و ترس از اسارت و ... و پناه به خوابی عميق در سکوتی سرد و طولانی به خود امدند و بيدار شدند زمانی که حتی پروردگارشان هم بيداريشان را نپذيرفت و باز خوابيدند و خاطره ای بيش نماند از کهفيان و سگشان. پرواز؟ فریاد کن پرواز را بی پنجره و سبک با بالهای تنهايی به سوی حقيقت سوزان و خلق دوباره افسانه ايکار .