اين غربت است

 

اين پلکان شن

که می لغزد

به سوی درياچه ی تاريک

اين کاج ها

در مسير هر روزه ی باران

اين نيمکت سنگی

اين دلتنگی

که می نشاندت

کنارپرنده ای لرزان

غربت است.

 

                                            محمود داوودی

/ 0 نظر / 29 بازدید