قهوه جوش انوره دو بالزاک

قهوه جوش انوره دو بالزاک

به نظرشما

 اين قهوه جوش چند بار پر و خالی شده است ؟ هنگام نوشتن باباگوريو چند فنجان

  با اين قهوه جوش پر شده .و چند بار شبهای بالزاک را به صبح رسانده است ؟

 حتمن می دانيد که می گويند يکی از علت های مرگ

زودرس بالزاک مصرف بی رويه قهوه بوده است

 بعضی از اشياء آنقدر کنار آدم ها

هستند که گاهی دلبستگی نا خودآگاهی با آن پيوند می خورد . مثلن ليوانی که

در آن چای می خوريم . يا قلمی که با آن می نويسيم .

قهوه جوش بالزاک . عينک هدايت . عصای چاپلين .و ....

 

 

از رامين رخشا متشکرم که اولين بار بالزاک را با هديه ی کتابی به من شناساند

و از روزبه رخشا نيز که برايم عکس اين قهوه جوش را گرفته و ارسال کرده.

 

 

 

/ 4 نظر / 29 بازدید
ساسان تبسمی

انتخاب وابتکار بسيار شايسته و شيوايی بود. لذت بردم. ادامه دهيد رسول خان رخشای عزيز...

قهوه جوش بالزاک . عينک هدايت . عصای چاپلين . دوربین رسول و ...

Layli rakhsha

مادرم هرگز نقاش نشد و من هنوز قلموی مادرم را که بيش از بيست سال عمر دارد استفاده می کنم.

مرضيه

خوب است گاهی کنار دلتنگی بشينی و ببينی تا بازاک چند قهوه ديگر راه داری.