اين روزها

 

 

این روزها <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

باید از میان طوفان سوال ها و حرف ها فرار کنی

 

باید از میان رگبار تلفن ها گریزان شوی

 

باید از این همه رنگ و طرح و نقش دور شوی

 

باید از این همه خوب است و بد است گفتن عقب بنشینی

 

باید از این همه مهر و امضاء فاصله بگیری

 

باید زیر این همه قرارو قرارداد بزنی

 

باید از همه بله خانم ,بله آقا ....

 

اما تو که مرد ِ فرار نیستی !!!

 

باید از همه این ها ذخیره ای جمع کنی تا بتوانی فرصتی درست کنی که تنها شوی با صفحه سفید

 

و کلمه های بی تاب .

 

 این طوری بهتر است چون تو مرد ِ...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید