همه نوشته هايی که قرار بود الان خوانده شوند

بر اثر يک سهل انگار ی احمقانه از دست رفتند

و من  چون به اين حماقت خودم  از پيش واقف بودم

صلاح ديدم که به عمق حمق خويش بخندم

و سعی نکنم به مغزم فشار بياورم و کلمه های مرده را

زنده ...

/ 1 نظر / 22 بازدید
مرضيه

کمر به قتل کلمات!