زبان وجهان

تصويری که ما از جهان داريم  ساخته ی جهان نيست   زاده ی زبان ماست

 

                                                                                 هانس گئورگ گادامر

 

  اين سخن گادامر در واقع همان طرح مشهور ويتگنشتاين است که :مرزهای زبانمن نشانگر مرزهای جهان من اند

کمی تامل بر اين حرف ها می تواند جهان عجيبی برای ما بسازدآن قدر عجيب که هر لحظه می توان منتظر رويداد عجيبی بود

هر کسی به قدر دانايی و توانايی زبانش جهانی دارد وما بقدر آدم ها جهان داريم

هر آدم نسبت به آدمی ديگر تعريف می شود و هر جهان نسبت به جهانی ديگر.

نسبی بودن در ...

درين مورد دارم مطالعه می کنم بعد تر بيشتر می گويم اگر ...

/ 0 نظر / 22 بازدید